9. Gázok és folyadékok (6-9. óra)

Tovább>>

6. Óra - Arkhimédész törvénye

Arkhimédész törvénye feladatlap>>

Arkhimédész törvénye szerint a folyadékba mártott testekre kétféle erő hat, egyrészt egy lefelé ható ún. nehézségi erő (gravitáció, súly, légnyomás, hidrosztatikai nyomás), másrészt egy felfelé ható ún. felhajtóerő.

Ha a nehézségi erő nagyobb, mint a felhajt erő a folyadékba mártott test lesüllyed.
Ha a két erő kiegyenlíti egymást akkor a test lebeg.
Ha a felhajtóerő nagyobb, mint a nehézségi erő akkor a test úszik.

Archimédész törvénye szerint minden folyadékba vagy gázba merülő testre felhajtóerő hat, amelynek nagysága egyenlő a test által kiszorított folyadék vagy gáz súlyával.

Ez egyébként a gázba merülő testekre is igaz.

 

PLUSZfeladatok
1. Nézz utána Arkhimédész életének és munkásságának! Pl.: ITT.

KÖVETELMÉNY:
Arkhimédész törvénye
Fogalmak: nehézségi erő, felhajtóerő, süllyedés, lebegés, úszás.

INTERAKTÍV/DIGITÁLIS OKTATÓANYAG:
TTKO - Felhajtóerő, úszás, lebegés, xx 

Arkhimédész kísérlet FILM

Az Arkhimédész sztori

Másik sztori ITT, 9.05-től

 

7. Óra - Az egyesített gáztörvény

Tk.: 27-33.

A korábbiakban már tanultál arról:

1. milyen összefüggés van a gázok térfogata és hőmérséklete között állandó nyomáson (izobár), Gay-Lussac I. törvénye V1 / T1 = V2 / T2
2. milyen összefüggés van a gázok hőmérséklete és nyomása között állandó térfogaton (izochor) Gay-Lussac II. törvénye p1 / T1 = p2 / T2

A mai órán két újabb állapotváltozásról tanulhatsz.

Gázok állapotváltozása állandó hőmérsékleten (izotermikus)

Hogyan változik a (lezárt) lufiban a levegő nyomása, ha megpróbálod összenyomni?
Hogyan változik a befogott végű, benyomott dugattyújú fecskendőben a nyomás, ha a dugattyút kihúzzuk?

Mindkét esetben állandó volt a hőmérséklet és könnyen belátható, hogy a térfogat csökkentésével (lufi összenyomása) nő a nyomás, míg a térfogat növelésével (fecskendő) a nyomás csökken. A két állapotjelző közti összefüggést Boyle-Mariotte törvénynek nevezzük és az alábbiak szerint írható fel:

p1 x V1 = p2 x V2

Egyesített gáztörvény / gázok általános állapotegyenlete

Végül, vizsgáljuk meg a tanult három állapotjelző (térfogat, nyomás, hőmérséklet) közötti összefüggéseket! Ezt az egyesített gáztörvény írja le, amely az alábbiak szerint írható fel:

aaa.jpg

Az egyenlet levezetése megtekinthető ITT.

Az egyenletből megállapítható, hogy

a2.jpg

Az összefüggés ténylegesen az ideális gázokra vonatkozik, ezekről korábban már volt szó. Az ideális gázt a valódi gázok elméleti modelljének kell tekintenünk, amelynek haszna, hogy segítségével a valódi gázok az esetek nagy többségében megfelelő pontossággal matematikailag egyszerűen írhatók le.

A gondolatmenetet tovább folytatva végig kellene gondolni, hogyan is fejezhető ki ez az állandó.

a2.jpg

A levezetéshez induljunk ki abból, hogy ez egy zárt edényben lévő gáz, melynek nyomása, térfogata és hőmérséklete közt a fenti összefüggés áll fenn. Könnyen beláthatjuk, hogy, ha zárt edényben képzeljük el akkor a gáz tömege is állandó (változatlan), de azt is megtanultad már, hogy az anyagokat nemcsak a tömegükkel, hanem az anyagmennyiségükkel is lehet jellemezni, vagy is állandó anyagmennyiségű (a zárt edényben lévő gáz). Az anyagmennyiség (jele: n) mértékegysége a mól (mol). 1 mol annak a anyagnak az anyagmennyisége, amely 6x1023 db részecskét tartalmaz. Szintén tanultad már, hogy 1 mol normál állapotú gáz (légköri nyomás és 0 Celsius) térfogata 22,41 dm3 = 22414 cm3. Tehát akkor:

p= 101325 Pa (légköri nyomás)
V= 0,022414 m3
T= 273 K

Tudatosítsd az előző mértékegységeket! A nyomás paszkál, a térfogat köbméter, a hőmérséklet Kelvin. Behelyettesítve az alábbi egyenletbe:

a2.jpg

101325 x 0,022414 / 273 =  a3.jpg

Ez az ún. egyetemes vagy általános gázállandó, jele: R.

Akkor az említett öt adatot kellene egyetlen egyenletben kifejezni: nyomás, térfogat, hőmérséklet, anyagmennyiség, gázállandó. Ez az alábbiak szerint néz ki:

a4.jpg

A részletes levezetés megtalálható a Tk. 31. oldalán, valamint ITT.

FELADAT:

KÖVETELMÉNY:
Boyle-Mariotte törvény
Egyesített gáztörvény
Ideális gázok állapotegyenlete
Fogalmak: egyetemes gázállandó, normál állapot

PLUSZfeladat:
Nézz utána Robert Boyle és Edmé Mariotte életének és munkásságának!
 

INTERAKTÍV/DIGITÁLIS OKTATÓANYAG:
Sulinet - Boyle-Mariotte törvény, Robert Boyle élete, munkássága, Edmé Mariotte élete és munkássága, Egyesített gáztörvény, Ideális gázok állapotegyenlete,

Youtube - Boyle-Mariotte törvény 

8. Óra - Számolási feladatok

Gyakorló feladatok a gáztörvényekre

  1. Egy hengerben állandó hőmérsékleten gázt sűrítünk össze úgy, hogy térfogata 7 dm3- ről 4 dm3- re csökken, miközben nyomása 1,5*105 Pa lesz. Mennyi volt a gáz kezdeti nyomása?
  2. Zárt gázpalackban 27 0C hőmérsékletű 2,4 * 105 Pa nyomású nitrogén van. Mennyi a nitrogén nyomása –13 0C hőmérsékleten?
  3. Dugattyúval ellátott hengerben 273 K hőmérsékletű 8 dm3 térfogatú oxigén gáz van. Mekkora lesz az oxigén térfogata, ha állandó nyomáson 120 0C hőmérsékletre melegítjük?
  4. Héliummal töltött, nagyon rugalmas meterológiai hőlégballon térfogata 270C hőmérsékleten és 105 Pa nyomáson 1,2 m3. Mekkora lesz a ballon térfogata olyan magasságban, ahol a hélium nyomása 1,2*104Pa, a hőmérséklete pedig -330C?
  5. Egy léggömb 12 dm3  levegőt tartalmaz légköri nyomáson, mely körülbelül 100 kPa. Mennyi lenne a léggömb térfogata a tó fenekén, 15 m mélységben?( 10m –ként 100kPa növekedés)
  6. Egy levegővel töltött léggömb térfogata 10 dm3  25 °C hőmérsékleten. Egy forró, napos tengerparton a térfogata 10,5 dm3 lesz. Milyen a hőmérséklet a tengerparton? Adja meg az eredményt Celsius fokban és kelvinben. Tételezzük fel, hogy a légköri nyomás állandó!
  7. A kén-hexafluorid (SF6 ) az egyik legsűrűbb ismert gáz. Számítsa ki a gáz sűrűségét 20 °C-on és 100 kPa nyomáson! A számított sűrűség értékeket két tizedesjegy pontossággal adja meg. R= 8,31 J/(K mol). A számításokhoz használja a periódusos rendszerben található atomtömegeket a legközelebbi egész számra kerekítve!
  8.  Egy levegőpumpa 1,5 liter, 101,325 kPa nyomású levegőt szív be. A kompresszió után 250 cm3 lesz a levegő térfogata. Milyen nyomás szükséges ehhez, ha hőmérséklet-változással nem kell számolnunk? Add meg a végeredményt Pa, hPa, és atmoszférában!
  9. Egy gáz 100 oC-on és 100,26 kPa nyomáson 500 cm3 teret tölt be. Mekkora ennek a gáznak a térfogata normál körülmények között?
  10. Határozzuk meg, hány részecske van abban az oxigén gázban, amelyiknek nyomása 105Pa, térfogata 1 m3 és hőmérséklete 27 0C?

 

9. Óra - A gázok állapotváltozásának molekuláris értelmezése, belső energia, hőtan I. főtétele

Tk.: 39-41.

Összegezzük, mi mindent tanultunk idáig a gázokról, illetve egészítsük ki ismereteinket!

A gáz halmazállapotú anyagok kitöltik a rendelkezésre álló teret, állandó ún. rendezetlen hőmozgást végeznek, melynek során ütköznek egymással és az edény falával. Ezt a mozgást Brown-féle mozgásnak is nevezik. A gázrészecskék (atom, molekula) edény falának történő ütközése eredményezi a gáz nyomását. Ez a nyomás annál nagyobb 1. minél nagyobb a rendezetlen hőmozgás sebessége, 2. minél nagyobb az adott térfogatban lévő részecskék száma. Összefüggés fedezhető fel a hőmérséklet és a részecskék sebessége között, minél nagyobb a hőmérséklet annál nagyobb a részecskék átlagos sebessége, ezáltal az adott gáz nyomása.

Az is megállapítható, ha két különböző gázt "összeöntünk" akkor azok spontán elkeverednek, ezt diffúziónak nevezzük. Ez bizonyos folyadékokra is igaz.

Megállapítható:

- állandó hőmérsékleten (izoterm) a térfogat csökkenése a részecske sűrűség növekedését eredményezi, ami növeli a nyomást.
- állandó térfogaton (izochor) a hőmérséklet emelésével a részecskék átlagos sebessége nő, ezáltal a gáz nyomása is növekszik.
- állandó nyomáson (izobár) a térfogat csökkentése a részecskesűrűség növekedését eredményezi, a részecskék gyakrabban ütköznek, ez hőmérséklet emelkedést eredményez.

 

A nyugalmi állapotban lévő gázrészecskéinek hőmozgását nevezzük a gáz belső energiájának. Ez a belső energia tulajdonképpen a részecskék rendezetlen mozgásából származó mozgási energiák összege. 

A belső energiát a már említett ideális gázokra értelmezzük, amelyek:

- részecskéi pontszerűek,
- részecskéi rendezetlen mozgást végeznek,
- részecskéi egymással és az edény falával rugalmasan ütköznek.

Mivel a gázok belső energiája a részecskék mozgásából adódik, ezért a részecskék mozgásának (átlagos sebességének) növelése a belső energia növekedését eredményezi.

Milyen módszerekkel lehet a részecskék átlagos sebességét növelni? Két lehetőség is kínálkozik:

- a hőmérséklet emelésével, ún. termikus kölcsönhatás
- a térfogat csökkentésével (összenyomás)

A termikus kölcsönhatás során hőt adunk át a rendszernek, pontosan fogalmazva hőmennyiséget (jelölése: Q).
Az összenyomás (mechanikus kölcsönhatás) során pedig munkát végzünk (jelölése: W) a rendszeren.

A folyamatok fordítva is lejátszódhatnak, azaz hőleadás során a gáz belső energiája csökken, míg a belső energia csökkenésekor a gázon végzett munka negatív, azaz a gáz végez munkát.

Az energiamegmaradás törvényét felidézve megállapítható, hogy a gázok belső energiájának változása egyenlő a hőmennyiség és a munkavégzés összegével:

ΔE=Q+W

Ez a hőtan I. főtétele.


KÖVETELMÉNY:
Ideális gázok jellemzői.
Fogalmak: belső energia, Brown-féle mozgás, diffúzió, termikus kölcsönhatás, hőtan I. főtétel.

INTERAKTÍV/DIGITÁLIS OKTATÓANYAG:
Sulinet - A belső energia, A hőtan I. főtétele
x